Menu
Cart


LOGOWANIE NOWE KONTO

Polityka prywatności


1. POSTANOWIENIAO GÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest
ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede
wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie
Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których
dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz
narzędzi analitycznych.

2. Właścicielem portalu www.schroniak.pl jest Tomasz Musiałczyk. Wszystkim odwiedzającym nasz portal zapewniamy bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej www.schroniak.pl, zgodnie z przyjętymi przepisami prawa tj. w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – zwana dalej „Ustawą”).

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze witryny www.schroniak.pl jest Tomasz Musiałczyk, ul. Ostrowska 2/8 51-005 Wrocław adres poczty elektronicznej: poczta@schroniak.pl,  - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.

3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne,
z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w
zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i
niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą
chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.
Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu
Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora -
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np.
przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania
uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez
niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego
§

dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i
adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i
aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator
stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się
dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

 

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim
zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4)
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej
jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych
osobowych Usługobiorców Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie
polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez
Administratora.

 

3) CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
INTERNETOWYM


1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na
następujących podstawach oraz przez następujący okres:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych Wykonanie umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub
wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzane Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Serwisu Internetowego oraz dążeniu do świadczenia Usług Elektronicznych dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego
sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych przez Administratora. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze strony Serwisu Internetowego i
zapewnienie jej prawidłowego działania

 

4) ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM


1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla prawidłowego świadczenia przez
Administratora Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów
zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich
podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym
Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa
zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane
dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe
jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych
zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych
w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie
wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie
niezbędnym do jego zrealizowania.

4. Dane osobowe Usługobiorców Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców:

a. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Usługobiorcy, który
korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie
niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Usługobiorcę.

b. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu
Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności
dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy
poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania
pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
prywatności.

c. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania
danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

5) PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO,
oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając
to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego
profilowania.

2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu
bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia
lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie
Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej
osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych działaniach w Serwisie, przesłanie propozycji usługi, która
może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych
warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego. Mimo profilowania to dana

osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy
też lepszych warunków w Serwisie Internetowym.

3. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej
osoby na stronie Serwisu Internetowego, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań
podejmowanych w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez
Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. rabat.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma
prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki
wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku
nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z
formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

 

7) COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA


1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez
serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta
odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich
powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są
zalogowani;
b. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu
Internetowego;
c. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji
Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji
korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
d. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez
anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe
itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych
zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy
Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.;
e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu
Internetowego.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za
pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np.
czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku
jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy
odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

6. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics
dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi
te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane
przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu
Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w
Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis
Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń
i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne
(wiek, płeć) i zainteresowania.
7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o
jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki
udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

SerwisInternetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.

9) Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry